خانه / 2021 (برگه 4)

آرشیو سالیانه: 2021

فایل دامپ هارد الجی LG V10-VS990-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG V10-VS990-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد الجی LG V10-VS990-EMMC DUMP دامپ هارد الجی LG V10-VS990  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: LG V10-VS990 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note3-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note3-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note3-EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG Note3-N900L  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: SAMSUNG-SM -Note3-N900L رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note2-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note2-EMMC DUMP       فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-Note2-EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG Note2-N7100  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: SAMSUNG-SM -Note2-N7100 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968-EMMC DUMP دامپ هارد الجی LG V10-H961N-H968  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: LG V10-H961N-H968 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H960-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H960-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد الجی LG V10-H960-EMMC DUMP دامپ هارد الجی LG V10-H960  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: LG V10-H960 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H900-20J-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG V10-H900-20J-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد الجی LG V10-H900-20J-EMMC DUMP دامپ هارد الجی LG V10-H900-20J  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: LG V10-H900-20J رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام ...

ادامه مطلب »

فایل دامپ هارد الجی LG V10-F600-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG V10-F600-EMMC DUMP      فایل دامپ هارد الجی LG V10-F600-EMMC DUMP دامپ هارد الجی LG V10-F600  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: LG V10-F600 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام ...

ادامه مطلب »